تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - مطالب هفته اول آبان 1397
دوشنبه هفتم آبانماه سال 1397

فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم در لینک زیر برای هر فصل به طور جداگانه موجود می باشد.
http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=379


دوشنبه هفتم آبانماه سال 1397

فیلم های مکمل آموزشی شیمی یازدهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

فیلم های مکمل آموزشی شیمی یازدهم در لینک زیر به طور جداگلنه برای هر فصل وجود دارد.
http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=377


دوشنبه هفتم آبانماه سال 1397

فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم در لینک زیر به طور جداگانه برای هر فصل موجود است.
http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=376