تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم
دوشنبه هفتم آبانماه سال 1397

فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

فیلم های مکمل آموزشی شیمی دوازدهم در لینک زیر برای هر فصل به طور جداگانه موجود می باشد.
http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=379