تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم
دوشنبه هفتم آبانماه سال 1397

فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

فیلم های مکمل آموزشی شیمی دهم در لینک زیر به طور جداگانه برای هر فصل موجود است.
http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=376