تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - جشنواره الگوهای تدریس برتر غیر حضوری با محوریت شیمی یازدهم

بدینوسیله از سرکار خانم امامی مقدم از دبیرستان شاهد ریحانه الرسول برای شرکت در جشنواره الگوهای تدریس برتر غیر حضوری با محوریت شیمی یازدهم نهایت تشکر و قدر دانی را داریم. با آرزوی سربلندی همکار عزیزمان در مرحله استانی و کشوری.