تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - گزارش تصویری دومین مجمع شیمی، بهمن 96
شنبه پنجم اسفندماه سال 1396

گزارش تصویری دومین مجمع شیمی، بهمن 96

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

گزارش تصویری دومین مجمع شیمی