تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - تشکر و قدردانی
سه شنبه دوازدهم دیماه سال 1396

تشکر و قدردانی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

بدینوسیله از سرکار خانم حسنخانی از مدرسه فاطمه زهرا (س) و سرکار خانم غفاریان از مدرسه مقداد برای طراحی سوالات استاندارد و همکاری با گروه تشکر و قدردانی می شود. بعد از ارزیابی توسط اداره کل سوالات در خدمت همکاران قرار خواهد گرفت.