تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - سطوح مختلف حیطه های شناختی
دوشنبه چهارم دیماه سال 1396

سطوح مختلف حیطه های شناختی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

1) سطح دانش : هدف کلی آموزشی (اصطلاحات متداول و مفاهیم اساسی و روش ها را می داند)، فعل های رفتاری (تعریف کردن،توصیف کردن،نام بردن،جورکردن)

مانند : پیامد های تعارض نقش را نام ببرید. گروه را تعریف کنید.

2) درک و فهم : هدف کلی آموزشی (اصول و قوانین و نظریه ها را می فهمد)

مثال زدن، خلاصه کردن، توضیح دادن، تعمیم دادن، پیش بینی کردن

مانند: یک نمونه تحرک افقی و صعودی را مثال بزنید. چرا پدران گاهی دچار فشار نقش می­شوند؟

3)کاربرد: هدف کلی آموزشی(اصول ومفاهیم و نظریه هارادر موقعیت جدید و عملی به کارمی برد)

 فعل­های رفتاری (تغییردادن، محاسبه کردن، به کاربردن)

مانند: 4 ویژگی برای خود نام برده و مشخص کنید چه امری مبنای شناخت شما قرار گرفته است؟

4) تجزیه و تحلیل: هدف کلی آموزشی مطالب خوانده شده و ساختار یک متن یا جدول و نمودار را تجزیه و تحلیل می کند، (فعل های رفتاری) تجزیه کردن، با نمودار نشان دادن، تقسیم بندی کردن و تحلیل کردن) ، مانند: تاثیر باورهای مشترک را در شکل گیری هویت ملیت تحلیل کنید.

5) ترکیب: هدف کلی آموزشی (مطالب و اصول را با یکدیگر ترکیب می کند و طرح جدیدی ابداع می کند)

فعل های رفتاری (طبقه بندی کردن، گروه بندی و تجدید نظر کردن)، مانند: چند موقعیت را به ترتیب اهمیت طبقه بندی کنید.

6) ارزشیابی: هدف کلی آموزشی (قوانین یادگیری روش های تدریس مطالب آموخته شده را ارزشیابی می کند)

فعل های رفتاری (ارزیابی کردن، مقایسه کردن، نتیجه گیری و انتقاد کردن، تفسیر و قضاوت کردن)

مانند: نحوه توزیع مزایا در نظام کاستی و صنعتی را مقایسه کنید. واکنش ایرانی ها نسبت به غرب را ارزیابی نموده و نقد نمایید.