شنبه نهم اردیبهشتماه سال 1396

گزارش اجمالی دومین مجمع شیمی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

دومین مجمع شیمی با حضور 11 نفر از همکاران یک شنبه 96/2/3 در اتاق شورا برگزار شد، بسته آموزشی که حاوی بیش از صد نمونه سوال شیمی دهم بود به همراه بروشور در اختیار همکاران قرار گرفت، سپس 9 آزمایش مربوط به کتاب آزمایشگاه علوم در پژوهش سرای شکوفا انجام شد.