تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - آزمایش های پیشنهادی جهت کتاب شیمی دهم
یکشنبه هفدهم بهمنماه سال 1395

آزمایش های پیشنهادی جهت کتاب شیمی دهم

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

آزمایش های پیشنهادی جهت کتاب شیمی دهم

فصل اول:

1.       ذرات زیر اتمی

2.       پرتو زایی

3.       ساختن اتم در آزمایشگاه

4.       یونش اتم ها

5.       فلز نافلز

6.       پیوند یونی

7.       پیوند کووالانسی

فصل دوم:

1.       سوختن

2.       گاز های ایده آل ،اثر دما وفشار

3.       مول،حجم گاز ها

4.       غلظت چگالی

5.       جداسازی اجزای هوا

6.       نیتروژن وخواص واهمیت آن

7.       قانون پایستگی جرم

8.       قانون گی لوساک در تولید آمونیاک

9.       تعادل در واکنش آمونیاک

10.   اثر فشار وحجم بر تعادل

11.   اکسیژن وکاربرد های آن

12.   اکسایش فلز نافلز و خواص

13.   باران اسیدی

14.   اکسایش وایجاد نمک

15.   اکسایش آهن ،آلومینیوم و نقره

فصل 3:

1.       آزمایش چرخه آب

2.       حلال بودن آب(حل مواد یونی، قطبی، آلی گازها)

3.       تهیه محلول (گرم بر لیتر، مول بر لیتر، در صد جرمی وppm)

4.       اثر دما فشار بر انحلال مواد در آب

5.       آب سخت و نرم کردن

6.       اسید و باز و شناساگرها

7.       فناوری شیرین کردن آب(اسمز.رزین تبادل گریون)