تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - تعیین ضریب دشواری سوالات در طرح اقتدار
شنبه نهم بهمنماه سال 1395

تعیین ضریب دشواری سوالات در طرح اقتدار

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

ضریب دشواری هر سوال از روی درصد افرادی که به آن سوال جواب درست داده اند به دست می آید. مطلوب درجه دشواری درآزمون های پیشرفت تحصیلی 7/0- 3/0 است.

ضریب دشواری سوال = تعداد انتخاب های درست گروه بالا + تعداد انتخاب های درست گروه پایین/ تعداد افراد گروه بالا + تعداد افراد گروه پایین × 100

اگر تعداد كل دانش آموزانی كه در آزمون شركت كرده اند بیشتر از 20 و تا 40 نفر هستند ، 10 برگه بالا و 10 برگه پایین را انتخاب كنید و كاری به بقیه برگه ها نداشته باشید . اگر تعداد دانش آموزان 20 نفر یا كمتر است ، برگه های آزمون را كلاً به دو دسته بالا و پایین تقسیم كنید . در شرایط كه تعداد كل آزمون شوندگان بیش از 40 نفر است بهترین رقم برای گروه بالا و پایین 27% كل برگه هاست . این رقم برای شرایط كه نمرات دارای توزیع بهنجار باشند پیشنهاد شده است ، اما برای آزمونهای كلاسی هر یك از ارقام 25 تا 33 درصد به عنوان تعداد برگه های گروه بالا یا پایین مناسب است .