تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - تشکر و قدر دانی
دوشنبه شانزدهم فروردینماه سال 1395

تشکر و قدر دانی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

بدین وسیله از همکاران عزیزی که زحمت داوری و برگزاری مسابقات آزمایشگاهی مرحله مدرسه ای را متقبل شدند کمال تشکر و قدر دانی را داریم.
دبیرستان نیکان سرکار خانم امامی مقدم
دبیرستان بشری سرکار خانم یوسفی
دبیرستان مقداد سرکار خانم غفاریان
دبیرستان اوحدی جناب آقای فاضلی فرد