تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - تشکر و قدردانی
شنبه پانزدهم اسفندماه سال 1394

تشکر و قدردانی

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

بدین وسیله از همکاران عزیزی که زحمت داوری و برگزاری مسابقات آزمایشگاهی مرحله مدرسه ای را متقبل شدند کمال تشکر و قدر دانی را داریم.
دبیرستان فاطمه زهرا (س) سرکار خانم حسنخانی
دبیرستان روزبهانی سرکار خانم عقلمندی
دبیرستان کلهر سرکار خانم گلپایگانی