چندین گروه تحقیقاتی از شیمیدانان در سراسر جهان در حال توسعه حسگری هستند که بتواند ماده انفجاری 'تری استون تری پراکسید' TATP را قبل از انفجار تشخیص دهند.
محققان برای شناسایی و کشف این ماده انفجاری که در حملات تروریستی پاریس مورد استفاده قرار گرفت، راه حلی اندیشیده اند و به دنبال یک مشخصه فیزیکی در TATP به نام ‘فشار بخار' هستند. این ویژگی مشخص می کند که ماده تا چه اندازه مستعد تبدیل از حالت جامد به حالت گاز است. به دلیل این که TATP فشار بخار نسبتا بالایی دارد، به راحتی به حالت گاز تبدیل می شود؛ بنابراین زمانی که بمب گذار انتحاری جلیقه حاوی TATP را می پوشد، ذرات گازی زیادی در هوا متصاعد می شوند که به راحتی توسط حسگر قابل شناسایی است.
این حسگر مجهز به یک اسکنر دستی است که TATP و دیگر مواد منفجره را به واسطه واکنش با یک آرایه حساس به رنگ تشخیص می دهد.
زمانی که مولکول های گازی شکل TATP وارد حسگر می شوند، با یک کاتالیزور اسیدی جامد مواجه می شوند که اسید TATP را به مواد اولیه تشکیل دهنده، یعنی استون و پراکسید هیدروژن تبدیل می کند. پراکسید هیدروژن یک ماده قابل اکسیداسیون ناپایدار است که با مولکول های رنگ موجود در حسگر واکنش می دهد و سبب تغییر رنگ آن می شود. با شناسایی این مکانیسم تغییر رنگ، اسکنر قابل حمل به اندازه ای حساس است که می تواند کمتر از دو ذره از TATP را در یک میلیون ذره شناسایی کند.
نتایج این تحقیقات در نشریه Chemical Science منتشر شده است.