تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - برگزاری فعالیت های آزمایشگاهی در روز 11 آبان
دوشنبه یازدهم آبانماه سال 1394

برگزاری فعالیت های آزمایشگاهی در روز 11 آبان

   نوشته شده توسط: همكاران گروه شیمی منطقه 19    

همکاران محترم روز 11 آبان به عنوان روز احیای آزمایشگاه معرفی شده است.

برگزاری فعالیت های آزمایشگاهی در این روز توسط دانش آموزان و تهیه فیلم

از همکاری شما کمال تشکر و امتنان را داریم