تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - نمونه سوال های شیمی چهار پایه متوسطه
  جزوه نمونه سوالات شیمی پیشدانشگاهی- تهیه شده توسط جناب آقای شهریار هویدا از همکاران محترم شیمی منطقه 19

4-1
4-2

جزوه نمونه سوالات شیمی 3- تهیه شده توسط جناب آقای شهریار هویدا از همکاران محترم شیمی منطقه 19

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

جزوه نمونه سوالات شیمی 2- تهیه شده توسط جناب آقای شهریار هویدا از همکاران محترم شیمی منطقه 19

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8

جزوه نمونه سوالات شیمی 1- تهیه شده توسط جناب آقای شهریار هویدا از همکاران محترم شیمی منطقه 19

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
11-1-lab
lab-1-12

نمونه سوال های هماهنگ شیمی 3 بر اساس تفکیک مباحث درسی از سال 82 تا دی ماه  89توسط خانم جوادیان از همکاران شیمی منطقه 19

راهنمای تصحیح نمونه سوال های هماهنگ شیمی 3 بر اساس تفکیک مناحث درسی از سال 82 تا دی ماه 89 توسط خانم جوادیان از همکاران شیمی منطقه 19