تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - پاسخ های ابتکاری دانش آموزان
از همکاران و دانش آموزان عزیز دعوت می شود برای دیدن تعدادی از اشتباهات املایی یا علمی دانش آموزان عزیز،که در ورقه های امتحانی خود مرتکب می شوند ،روی موارد زیر کلیک کنید.
مورد شماره 1

مورد شماره2

مورد شماره3
مورد شماره4
مورد شماره5
مورد شماره6

مورد شماره7

مورد شماره8

مورد شماره9
مورد شماره10
مورد شماره11
مورد شماره12
مورد شماره 13
مورد شماره 14
مورد شماره 15
مورد شماره 16
مورد شماره 17
مورد شماره18
مورد شماره19
مورد شماره20