تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - کاملترین مجموعه سوال های مسابقه های آزمایشگاهی
نمونه سوال های پنجمین دوره مسابقات کشوری عملی-تستی-اصفهان  مرداد83

نمونه سوال های ششمین دوره مسابقات کشوری-تستی-عملی-یزد-مرداد 84

نمونه سوال های هفتمین دوره مسابقات کشوری-تستی-اصفهان مرداد85

نمونه
سوال های هفتمین دوره مسابقات کشوری-عملی -اصفهان مرداد85

نمونه سوال های آزمون تئوری مرجله استانی یزد-اردیبهشت 85

نمونه
سوال های آزمون عملی مرحله استانی یزد-اردیبهشت85

نمونه
سوال های آزمون تستی مرحله استانی اصفهان- فروردین 85

نمونه
سوال های آزمون عملی مرحله استانی اصفهان -فروردین 85

نمونه
سوال های هفتمین دوره مسابقات آزمایشگاهی تستی-اصفهان -مرداد85

نمونه
سوال های هفتمین دوره مسابقات آزمایشگاهی عملی-اصفهان -مرداد85

نمونه
سوال های آزمون تئوری مرحله استانی یزد-اردیبهشت86

نمونه
سوال های آزمون عملی مرحله استانی یزد-اردیبهشت86

نمونه
سوال های آزمون تستی مرحله استانی اصفهان-فروردین 86

نمونه
سوال های آزمون عملی مرحله استانی اصفهان فروردین86

نمونه سوالات هشتمین دوره مسابقات کشوری-تشریحی-خراسان رضوی-مرداد86

نمونه
سوال های هشتمین دوره مسابقات کشوری-عملی-خراسان رضوی-مرداد86

نمونه
سوال های هشتمین دوره مسابقات کشوری -تستی-خراسان رضوی-مرداد86

نمونه
سوال های آزمون تستی مرحله استانی تبریز-فروردین87

نمونه
سوال های آزمون عملی مرحله استانی یزد-اردیبهشت87

نمونه
سوال های نهمین دوره مسابقات کشوری- عملی تبریز-مرداد87

نمونه
سوال های نهمین دوره مسابقات کشوری-طراحی تشریحی-تبریز-مرداد87

نمونه سوال های مرحله دوم مدارس خارج از کشور -امارات متحده عربی-فروردین 87


نمونه
سوال های آزمون تئوری مرحله استانی یزد-اردیبهشت88

نمونه
سوال های آزمون عملی مرحله استانی یزد-اردیبهشت88

نمونه
سوال های آزمون تستی مرحله استانی اصفهان -اردیبهشت 88

نمونه
سوال های آزمون عملی مرحله استانی اصفهان -اردیبهشت 88

نمونه
سوال های دهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشوری -تستی-استان فارس-شهریور 88

نمونه سوال های آزمون تئوری مرحله استانی تهران- زمستان 88

نمونه
سوال های آزمون تئوری مرحله استانی یزد-اردیبهشت89

نمونه
سوال های آزمون عملی مرحله استانی یزد-اردیبهشت89

نمونه سوال های آزمون عملی مرحله استانی اصفهان - اردیبهشت 90

نمونه
سوال های یازدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشوری- تستی عملی شهریور 89

نمونه
سوال های دوازدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشوری -تستی-قزوین تابستان 90

نمونه
سوال های دوازدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشوری- عملی-قزوین تابستان 90