تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۹تهران - مجله های رشد آموزش شیمی 67 تا 60

سال 1382

شماره67

پیش نوشتار : از فصل نامه ی کاغذی تا ماه نامه ی الکترونیکی

شیمی در بستر تاریخ : والاس هیوم کارونرز

شیمی در بستر تاریخ : یک دانشمند خیالباف

آموزش شیمی در جهان امروز : روش یادگیری گروه های عاملی

آموزش شیمی در جهان امروز : کاربرد اصل پایستگی جرم

آموزش شیمی در جهان امروز : موازنه ی واکنش های پیچیده ی اکسایش کاهش

آموزش شیمی در جهان امروز : شیوه های ایجاد انگیزه

آموزش شیمی در جهان امروز : چه کسی می خواهد یک شیمیدان میلونر شود؟

آموزش شیمی در جهان امروز : دانشگاه ها به عنوان موسسه هایی برای تربیت معلم

آموزش شیمی در جهان امروز : گنجینه ی پرسش

شیمی از نگاهی ژرف : تبدیل به مغناطیس بدون حضور فلز

شیمی از نگاهی ژرف : انحلال پذیری شیمی از نگاهی ژرف :

شیمی از نگاهی ژرف : شیمی ابر مولکول ها و الگوبرداری از زیست شناسی

شیمی ، صنعت و زندگی : آشنایی با فناوری صنعت قند

شیمی ، صنعت و زندگی : پرتوهای UV تامحافظت کننده های پوست

شیمی ، صنعت و زندگی : شیمی ، رنگ و هنر

شیمی ، صنعت و زندگی : دونکته در یک مقاله

شیمی ، صنعت و زندگی : چرا باتری ها در هوای سرد زودتر تخلیه می شوند؟

شیمی ، صنعت و زندگی :شیمی میوه های درشت و آبدار

شیمی ، صنعت و زندگی : آتش در برابر آتش

شیمی در رسانه ها : آشنایی با شیمیدانی از دانشگاه شریف

شیمی در رسانه ها : تازه های شیمی


سال1382

شماره66

پیش نوشتار :  معلمان شیمی و تالیف کتاب های درسی

شیمی در بستر تاریخ : لئوباکلند

آموزش با آزمایش : کدام شناساگر بهتر است

آموزش شیمی در جهان امروز : گنجینه ی پرسش

آموزش شیمی در جهان امروز : روان شناسی آموزش شیمی

آموزش شیمی در جهان امروز : روش پلکانی رسم آرایش الکترونی

آموزش شیمی در جهان امروز : زمان و تدریس

آموزش شیمی در جهان امروز : موازنه ی واکنش های اکسایش – کاهش به روش نیم واکنش ها

شیمی از نگاهی ژرف : کربن در کیهان

شیمی از نگاهی ژرف : آشنایی با لیزر و کاربردهای آن

شیمی از نگاهی ژرف : تعدل های شیمیایی از نگاهی دیگر

شیمی از نگاهی ژرف : چرا فهمیدن شیمی معدنی دشوار است؟

شیمی ، صنعت و زندگی : معرفی صنعت لاستیک سازی

شیمی ، صنعت و زندگی : روش عملی میکرو کپسول دار کردن مواد

شیمی ، صنعت و زندگی : طلا و لکه های سیاه رنگ روی پوست

شیمی ، صنعت و زندگی : نفتالین سرطان زاست

شیمی ، صنعت و زندگی : آلودگی گرمایی

شیمی در رسانه ها : تازه های شیمی

شیمی در رسانه ها : مجموع گزارش هایی از پنجمین کنفرانس آموزش شیمی


سال 1382

شماره65

پیش نوشتار : تمرکززدایی و حل مشکل بارم بندی

شیمی در بستر تاریخ : آمادئو آووگادرو

آموزش با آزمایش : پلاستیک شناور تجربه ای ابتدایی در آزمایشگاه شیمی

آموزش با آزمایش : حالت های اکسایش در منگنز

آموزش با آزمایش : اکسایش انتخابی الکل ها به وسیله ی اکسنده های دارای کروم (VI)

آموزش با آزمایش : دو نمایش در باره ی بسی پارها

آموزش شیمی در جهان امروز : نگاهی به ارتباط آموزش شیمی عمومی در دانشگاه و شیمی در دوره ی متوسطه

آموزش شیمی در جهان امروز : شیمی در دنیای واقعی

آموزش شیمی در جهان امروز : نمونه پرسش هایی برای ارزشیابی پایانی درس شیمی

آموزش شیمی در جهان امروز : پیشنهاد روشی برای تدریس ساختار اتم و عددهای کوانتومی

شیمی از نگاهی ژرف : اوزون و شیمی هواکره

شیمی از نگاهی ژرف : بی نظمی در چگالی فلزهای قلیایی

شیمی از نگاهی ژرف : واسطه ها و حالت های گذار ، پروانه ها و قورباغه ها

شیمی از نگاهی ژرف : آلکالوئیدها

شیمی از نگاهی ژرف : آزمایش معادله ی حالت وان دروالس

شیمی از نگاهی ژرف : اندازه گیری آنتالپی به روش دیداری

شیمی از نگاهی ژرف : پوست مصنوعی

شیمی ، صنعت و زندگی : ردپاهایی از شیمی در لامپ های روشنایی

شیمی ، صنعت و زندگی : سیگار و خطر نیتروزوآمین

شیمی ، صنعت و زندگی : شیشه های فوتوکرومیک

شیمی ، صنعت و زندگی : کاربرد شیمی کوئوردیناسیون در پزشکی

شیمی در رسانه ها : تازه های شیمی


سال 1381

شماره64سال 1381

شماره60